رنگ اصلی

 
 

رنگ تیره

 
 

رنگ روشن

 
 

شمارشگر معکوس متنی

شمارشگر معکوس بعنوان ساعت