المان نقشه گوگل

افزودن نقشه‌های گوگل با شخصی‌سازی کامل به هر صفحه‌ای.

نمونه‌ها

آدرس خیابان در اینجا یا اینکه هر اطلاعاتی که می‌خواهید.

نقشه با ابزارها

استفاده از هر رنگی برای نقشه

آدرس خیابان در اینجا یا اینکه هر اطلاعاتی که می‌خواهید.

یک نقشه با یک فرم