توجه

سازمان ها و ارگان های طرف قرارداد جهت بهره مندی از امتیازات ویژه مد نظر گرفته شده برای آن ها، فرآیند احراز هویت را به صورت کامل تکمیل فرمایند.

احراز هویت

سایت اینترنتی topjb برای مشتریان عزیز خود که سازمان ها ، ارگان ها و حتی دانشجویان می باشد، شرایط
ویژه ای را مد نظر گرفته است که تنها با تکمیل فرآیند احراز هویت میسر می شود.